Ing. Miloš Krump: Základní rozdělení plodů
Plody lze dělit na plody pravé a nepravé.
Pravé plody vznikají pouze z pestíku, kdežto nepravé plody vznikají i z jiných částí květů.

Plody lze rovněž třídit podle ekologických a morfologických kritérií. Za hlavní morfologické kritérium se při klasifikaci plodů používá nejčastěji typ gynecea, podle kterého se plody rozdělují na apokarpní plody, cenokarpní plody a souplodí.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Apokarpní plody
Apokarpní plody jsou plody jednoplodolistové, které vznikají z apokarpického gynecea. Jednoplodolistové plody se ve zralosti otevírají nebo neotevírají.
-   otevírající se apokarpní plody tvoří: měchýřek a lusk
-   neotevírající se apokarpní plody tvoří: bobule, peckovice a nažka.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Cenokarpní plody
Cenokarpní plody vznikají z tzv. cenokarpního gynecea, které je tvořené jedním pestíkem srostlým z více plodolistů. Ve zralosti se cenokarpní plody otevírají nebo zavírají a oplodí mohou  mít dužnaté nebo suché plodí.
-   otevírající se cenokarpní plody s suchým oplodím patří tobolka, šešule a šešulka
-   neotevírající se cenokarpní plody s oplodím dužnatým tvoří bobule a peckovice
-   neotevírající se cenokarpní plody s oplodím suchým tvoří oříšek, nažka a obilka

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Souplodí
Souplodí představuje soubor plodů, který vznikl trvalým spojením apokarpních plodů. Do této skupiny patří souplodí měchýřků, nažek, peckoviček a bobulí.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Suché pukavé plody
Suché pukavé plody tvoří jak jednosemenné tak vícesemenné plody. Mezi suché pukavé plody patří měchýřek, lusk šešule, šešulka a tobolka.

Měchýřek  (folliculus)
Měchýřek je jednosemenný i vícesemenný plod se suchým oplodím, který puká v břišním švu štěrbinou. Měchýřek má např. Paeonia officinalis, Helleborus niger, Caltha palustris nebo Aquilegia vulgaris)

Lusk (legumen)
Lusk je jednosemenný až vícesemenný plod, který se otevírá dvěmi chlopněmi od vrcholu k bázi. Puká v břišním i hřbetním švu. Lusk je typickým plodem čeledi Fabaceae. Dvousemenné nepukavé lusky má např. Arachis hypogaea, jež dozrávají v půdě.

Šešule (siliqua)
Šešule je plodem, vznikajícím ze dvou plodolistů, který je rozdělen na dvě pouzdra nepravou blanitou přepážkou, na které zůstávají semena i po rozpolcení oplodí na dvě volné odpadávající chlopně. Šešule je typickým plodem čeledi Brassicaceae.

Šešulka (silicula)
Šešulka v podstatě představuje zkrácenou šešuli, příkladem mohou být plody Thlaspi arvense, Capsella bursa-pastoris nebo Lunaria rediviva.

Tobolka (capsula)
Tobolka je jedno nebo mnohopouzdrý pukavý plod, který vzniká ze dvou nebo více plodolistů. Většina tobolek má oplodí v době zralosti suché (vysýchavé tobolky). Vysýchavé tobolky má např. Hypericum perforatum, Papaver somniferum, Hyoscyamus niger nebo Campanula rotundifolia. Existují však i druhy s dužnatými tobolkami, jako příklad lze uvést Impatiens glandulifera nebo Euonymus.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Suché nepukavé plody
Suché nepukavé plody jsou jednosemenné. Mezi suché nepukavé plody patří obilka, nažka a oříšek.

Obilka (caryopsis)
Obilka má pevně spojené oplodí s osemením, je tvořená dvěma plodolisty. Obilka je charakteristickým plod čeledi Poaceae. Obilky mohou být pluchaté nebo nahé. Pluchaté obilky jsou obaleny pluchou a pluškou, jako příklad lze uvést např. Hordeum vulgare, Avena sativa nebo Oryza sativa). Obilka bez pluchy a plušky je obilka nahá, která je typická pro Triticum aestivum či Secale cereale.

Nažka (monachenium)
Nažka je jednosemenný, dvouplodolistový nebo víceplodolistový plod s kožovitým nebo blanitým oplodím, jež pevně obepíná semeno.  Nažky se vyskytují např. u Helianthus annuus, Anemone nemorosa, Taraxacum officinale či Quercus petraea.

Oříšek (nux)
Oříšek je jednosemenný plod s poměrně tvrdým oplodím, který volně obepíná semeno. Jako příklad lze uvést např. Tilia cordata nebo Corylus avellana.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Suché poltivé plody
Suché poltivé plody jsou tvořeny jsou tvořeny jedním nebo více plodolisty, které se v době zralosti rozpadají na jednosemenné části. Mezi suché poltivé plody patří struk, dvounažka, tvrdka, diskovitý a zobanitý plod.

Struk (lomentum)
Struk je plodem se suchým a pevným oplodím, jež vzniká z jednoho nebo dvou plodolistů, které se v době zralosti rozlamují ne jednotlivé segmenty. Struk má např. Raphanus raphanistrum

Dvounažka (diachenium)
Dvounažka vzniká z dvouplodolistového pestíku, který se v době zralosti poltí ve dvě suché jednosemenné nažky. Dvounažka je typická pro čeledi Aceraceae a Apiaceae.

Tvrdka (nucula)
Tvrdka vzniká z dvouplodolistového semeníku, který se rozpadá na čtyři jednosemenné tvrdky. Tvrdky jsou typickým plodem u zástupců z čeledi Boraginaceae a některých zástupců z čeledi Lamiaceae.

Diskovitý plod (polachaena)
Diskovitý plod vzniká z více plodolistů, ve zralosti se radiálně poltí na jednosemenné díly. Mezi zástupce s diskovitými plody patří např. Malva alcea nebo Tropaeolum majus.

Zobanitý plod (elaterium)
Zobanitý plod je plod, který vzniká ze svrchního pětiplodolistového semeníku, jež vybíhá v tzv. dlouhý zoban. Jako příklad zobanitého plodu lze uvést např. Geranium pratense.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Dužnaté plody
Mezi dužnaté plody patří bobule a peckovice.

Bobule (bacca)
Bobule je vícesemenný, někdy i jednosemenný dužnatý plod. Jednosemenná bobule je typická např. u Lauru nobilis. Jako příklad mnohosemenné bobule lze uvést např. Solanum tuberosum, Cucurbita pepo, Convallaria majalis nebo Solanum lycopersicum.

Zvláštním typem bobule je tzv. hesperidium, což představuje typ dužnaté bobule zejména u zástupců rodu Citrus. Dužnatost tohoto typu plodu je podmíněna vznikem zvláštních šťavnatých váčků, které vznikají opakovaným dělením vnitřní pokožky plodů.

Peckovice (drupa)
Peckovice je jedno nebo i vícesemenný  plod. Peckovice je typická např. pro Olea europaea, Cocos nucifera, Sambucus nigra nebo Juglans regia.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Nepravé plody
Mezi nepravé plody patří souplodí, malvice, plodenství a složený plod.

Souplodí
Souplodí představuje soubor plodů, který vznikl trvalým spojením apokarpních plodů. Patří sem souplodí měchýřků, nažek, peckoviček a bobulí. Příkladem souplodí měchýřku je např. Trollius altissimus, souplodí nažek je typické pro Fragaria vesca, souplodí peckoviček lze nalézt u Rubus fruticosus a souplodí bobulí je typické u Annona lutescens.

Malvice (pomum)
Malvice představuje zvláštní typ nepravých plodů, které se blíží k souplodí Na vzniku malvice se podílí spodní část kališních a korunních lístků a báze tyčinek. Malvice je typická pro zástupce z rodů Malus, Pyrus, Cratageus a Sorbus.

Plodenství (fructus congregatus)
Plodenství je soubor volných nebo různým způsobem srostlých plodů, které vznikají z jednoho květenství. Volné plodenství se vyskytuje např. u bobulí Vitis vinifera nebo Ribes rubrum. Sdružené plodenství je plodenství, kdy jsou jednotlivé plody spojené různými částmi květu. Sdružené plodenství je patrné u Ficus carica, Castanea sativa, Fagus sylvatica nebo Morus alba.

Složený plod
Složený plod je typem souplodí, kdy se na jeho vzniku podílí květní obaly, listeny a zdužnatělé vřeteno květenství. Složeny plod je patrný např. u Ananas comosus.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.