Pozvánka: ÚSES a jeho místo v krajině a ve společnosti na prahu 3. tisíciletí

Poslal(a) 14.08. 2002 16:18:58 (19344 čtenářů)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Nadační fond ochrany přírody, Česká komora architektů si Vás dovolují pozvat ve dnech 9. - 11. září 2002 do Brna na seminář ÚSES A JEHO MÍSTO V KRAJINĚ A VE SPOLEČNOSTI NA PRAHU 3. TISÍCILETÍ. Garantem semináře je Ing. Darek Lacina z AOPK ČR, det. prac. Brno.

Cíl: Zhodnocení 10 let trvající existence ÚSES v právních normách ČR. Reflexe ÚSES v životě české společnosti a vliv společenského dění na přelomu tisíciletí na vývoj ÚSES. Vyhledání a definování slabých míst ve vztahu k potřebám společnosti a stávajícím právním normám, nalezení cest ke zlepšení situace v problémových okruzích

Tematické okruhy:

1. Metodické nástroje a legislativa (odborný garant - RNDr. Milan Svoboda, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
Aktuální informace o právních předpisech vztahujících se k plánování, projektování a realizaci ÚSES,JUDr. PhDr. Jiří Plos, ČKA
Standardy plánování území a projektování staveb, RNDr. Milan Svoboda, ÚKRMP
Problematika metodiky tvorby ÚSES z hlediska praxe projektanta a z hlediska realizace ÚSES, RNDr. Petr Obst, GeoVision spol. s r.o. Praha, pracoviště Štoky

2. Informační systémy, GIS, Správa Datového centra (odborný garant - RNDr. Josef Glos, AGERIS s.r.o. Brno)
Objektově orientovaný GIS a ÚSES, RNDr. Petr Glos
ÚSES -- od dokumentací ke standardům dat, RNDr. Jiří Hiess, Krajský úřad Vysočina, Jihlava
Údaje současných dokumentací ÚSES a možnosti jejich transformace na jednotnou srovnávací bázi, RNDr. Josef Glos, Ageris s.r.o., Jeřábkova 5, 628 00 Brno
Proces shromažďování vybraných údajů dokumentací ÚSES v ČR Mgr. Peter Mackovčin, AOPK ČR, det. prac. Brno

3. ÚSES ve správní řízení (odborný garant - Ing. Jan Joneš, Krajský úřad Vysočina, Jihlava)
Územní systém ekologické stability při schvalování lesních hospodářských plánů a osnov , Ing. Jan Pokorný, oddělení ekologie krajiny, referát životního prostředí, OkÚ Třebíč
vydání územního či stavebního rozhodnutí na realizaci prvků ÚSES
povolování a regulace aktivit v prvcích ÚSES

4. ÚSES v územním plánování (odborný garant - RNDr. Jiří Kocián, AGERIS s.r.o. Brno)
Vymezování lokálních biocenter v lesních komplexech a návrh hospodářsko-úpravnických opatření, Jaromír Macků, ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Brno
Koordinace zapracování ÚSES do územních plánů obcí a do návrhů komplexních pozemkových úprav, RNDr. Jiří Kocián, Ageris s.r.o., Jeřábkova 5, 628 00 Brno
Územní systémy ekologické stabilty a zkušenosti se zapracováním do VÚC, Ing. Eliška Zimová, LÖW & spol.,s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno
ÚSES v územním plánování - pohled urbanisty, Ing. Arch. Vladimír Dujka
metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí (ÚÚR Brno, 1998) -- teorie a praxe

5. Výchova, osvěta a informovanost společnosti o poslání ÚSES (odborný garant - Dr. Ing. Petr Maděra, MZLU - LF Brno)
ÚSES a aktivity Veroniky, Ing. Věra Pospíšilíková, Veronica Brno
Role samosprávných orgánů při osvětě a informovanosti veřejnosti o poslání ÚSES na příkladu biocentra v obcích Bedihošť a Čehovice, starosta Bedihoště
Čehovická oáza, Ing. Ivan Stříteský, Prostějov
Příprava lesních a krajinných inženýrů k projektování ÚSES na LDF MZLU v Brně, Dr. Ing. Petr Maděra, Lesnická fakulta MZLU Brno

6. Dotační politika a realizace ÚSES(odborný garant - Ing. Stanislav Koukal, AOPK ČR, středisko Brno)
Dotační politika a realizace ÚSES v procesu KPÚ, Ing. František Kouřil, OkÚ PÚ Prostějov
Dotační politika v ÚSES - stav a úskalí současného systému, Ing. Darek Lacina, AOPK ČR, det. pracoviště Brno
Stávající systém dotací do ÚSES je rozdělen do více resortů. Je využitelný především pro tvorbu nových skladebných částí. Chybí možnost dotovat přesné vymezení jednotlivých skladebných částí mimo KPÚ nebo JPÚ. Dotace jsou směřovány jen do realizací - chybí provázanost na tvorbu projektů. Stejně tak je nedostatečně řešena problematika údržby a náhrad za omezení hospodaření. Pro takové případy není zpracována žádná metodika pro výpočet náhrad, ztrát na produkci atd. V lesním hospodářství se pokusit o řešení společně s certifikací lesů.
Zkušenosti z realizací prvků ÚSES z pohledu projektanta a realizátora, Ing. Jaromír Opravil, Zahrada Olomouc s.r.o.
Realizace prvků ÚSES v podmínkách státní organizace, Ing. Libuše Šamánková, Zemědělská vodohospodářská správa, Kancelář Brno


Podrobnější informace o jednotlivých tématických okruzích, PŘIHLÁŠKA na seminář a informace o ubytování získáte na stránkách www.nature.cz v hlavním menu pod heslem AKTUALITY

Články: úses místo

08.03. 2002
12.34 kB čtenářů
Kurz
Diskusní fórum / Semináře, školení
28.04. 2017
2.22 kB čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
9.21 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
17.55 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
6.03 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
7.22 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)