Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (2)

Poslal(a) 06.01. 2009 16:32:32 (19258 čtenářů)

Voda - sladkovodní voda, řeka

Druhy vod
Přírodní vody
Přírodní vodu je možné rozdělit do čtyř základních skupin: vodu prostou, minerální, slanou a brakchickou.

Jako prostou (sladkou) vodu označujeme vodu stékající po povrchu pevniny nebo vodu podzemní s nízkým obsahem rozpuštěných látek. Mezi přírodní vodu se počítá i minerální voda. Je to podzemní voda, která má specifické fyzikální a chemické vlastnosti. Minerální voda na území naší republiky podléhá zvláštnímu režimu, který může v některých oblastech ovlivnit návrh stavby domů.

Slaná voda je převážně mořská voda, ale může to být i voda v bezodtokých jezerech nebo voda minerální. Mořská voda, která se u nás vyskytuje pouze v akváriích, obsahuje asi 3 až 3,5 % rozpuštěných solí. Brakchická voda je voda v ústích řek do moře, kde se v závislosti na slapových silách Měsíce mění obsah solí ve vodě. Tato voda se u nás nevyskytuje vůbec.

Pitná, užitková, teplá a provozní voda
Pitná voda je zdravotně nezávadná voda s takovým chemickým a bakteriologickým složením, které umožňuje její trvalé požívání člověkem a domácími zvířaty. Pitná voda obsahuje rozdílné množství nejrůznějších organických i anorganických látek. Některé jsou důležité, nebo dokonce nezbytné pro správnou funkci lidských orgánů, jiné jsou neškodné, pokud jejich obsah nepřekročí mezní hodnoty stanovené závaznými hygienickými předpisy. Jednotlivé ve vodě obsažené látky však mohou působit i značné škody trubním rozvodům a armaturám. V domovních instalacích tyto škody způsobuje zejména přítomnost vápníku a kyseliny uhličité ve vodě. Chemické a hygienické vlastnosti pitné vody jsou předepsány národními předpisy [20].

Užitkovou vodou se rozumí zdravotně nezávadná voda, která není určena pro lidskou potřebu k pití nebo k vaření. K napájení hospodářských zvířat se může užitková voda použít pouze v případě, že zhoršení jejích vlastností oproti pitné vodě odpovídá limitním podmínkám pro požívání vody zvířaty.

Teplá voda je ohřátá pitná voda. Protože se teplá a horká voda podle zákona [25] smí připravovat pouze z pitné vody, je u nás dříve užívaný termín teplá užitková voda irelevantní, a proto není v této publikaci používán. Zvýšením teploty pitné vody se mění její vlastnosti. Podle velikosti tlaku vody v potrubí a její teploty dochází k uvolnění rozpuštěných plynů a tím se mění rovnovážný stav mezi jednotlivými látkami ve vodě obsaženými. Voda se v závislosti na svém složení může stát agresivní vůči některým materiálům.

Provozní voda je voda, která se používá pro různé technické účely. Její kvalita není jednoznačně definována žádným předpisem. Podle účelu použití může mít provozní voda různý obsah rozpuštěných i nerozpuštěných látek a limitní obsah látek je závislý na požadavcích technologie. Vhodnost použití se musí posoudit pro každý případ zvlášť. Provozní vodou je například přefiltrovaná dešťová voda používaná pro zalévání zahrady a splachování záchodů.

[20] Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
[25] Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony o úseku zdraví

Voda - slaná voda, moře

Voda - sladkovodní voda

Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová

Články: voda vlastnosti

20.11. 2008
20.55 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)
21.11. 2008
10.30 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
04.01. 2009
14.74 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (1)
07.01. 2009
15.10 kB čtenářů
Voda - její vlastnosti a podmínky pro použití (3)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
208 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
965 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.08 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.62 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.17 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.86 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.63 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012