Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (4)

Poslal(a) 16.01. 2009 19:17:14 (28289 čtenářů)

Plasty a vrstvená potrubí
Plastová potrubí jsou hydraulicky hladká potrubí, která nejsou při běžném složení protékající pitné vody náchylná k inkrustacím ani k plošné nebo důlkové korozi. Protože výrobci plastových materiálů se snaží své výrobky přizpůsobit požadavkům trhu, dá se předpokládat, že se v blízké budoucnosti objeví další materiály nebo se radikálně změní vlastnosti stávajících výrobků. Nejběžněji používané plastové materiály pro vnitřní vodovody jsou uvedeny v tabulce.

MateriálPoužitíMax. teplotaOznačení
polyetylen vysokohustotnívodovodní přípojky30 °CHDPE (lPE
polyetylen síťovanývnitřní vodovod, TV60 °CPEX (VPE)
polypropylen homopolymer (typ 1)vnitřní vodovod, TV60 °CPPH (PP-1)
polypropylen statistický (typ 3)vnitřní vodovod, TV60 °CPPR (PP-3)
Polyvinylchlorid chlorovanývnitřní vodovod, TV60 °CPVC-C (cPVC)
Polybutenvnitřní vodovod, TV60 °CPB


Při navrhování plastových systémů pro rozvody vody je nezbytné pečlivě sledovat souvislost provozního tlaku, teploty a životnosti potrubí. Kromě toho je důležité věnovat patřičnou pozornost odstranění vlivu tepelné roztažnosti materiálu (roztažnost je 7 až 10krát větší než u kovových materiálů – viz tabulka v knize).

Přes krátkou dobu používání těchto materiálů jsou již známy příklady poruch vzniklých nevhodným použitím materiálu pro dané podmínky tlaku a teploty dopravované vody.

Nevhodně použitá tlaková řada potrubí je provázena poruchami, které spočívají ve vytvoření podélných, velmi dlouhých prasklin v přímých úsecích potrubí. Příliš vysoké návrhové rychlosti vedou k poruchám v dodávkách vody při špičkových průtocích. Neizolované „svazkové“ rozvody vody (navrhované kolem roku 1990) zvyšují teplotu studené vody na jedné straně a na druhé straně snižují teplotu teplé vody.

Polyvinylchloridy
Neměkčený polyvinylchlorid (tvrdý PVC, PVC-U) je jedním z nejdéle používaných plastů na vnitřní instalace. Mechanické vlastnosti jsou závislé na teplotě. Při teplotách kolem 5°C je velmi tvrdý a křehký, při teplotách nad 80 °C měkne a dá se tvarovat. Trvale použitelný je do teploty 40 °C. Je citlivý na UV-záření, a proto není vhodný k použití ve venkovním prostředí. U PVC je problematická jeho likvidace, neboť spalováním při nízkých teplotách (i při požáru) vzniká jedovatý chlorovodík a přirozený rozklad v zemi na skládce probíhá velmi pomalu. Spoje se provádějí buť lepením, nebo hrdlovým spojem pomocí Okroužku. PVC-trouby a tvarovky se používají na kanalizaci a na tlakový vodovod.

Tenkostěnné trubky byly určeny pro připojovací a odpadní potrubí vnitřní kanalizace, silnostěnné pro svodné potrubí uložené v zemi. U kanalizačního potrubí používáme hrdlové spoje lepené i s Okroužkem. Vodovodní rozvody z PVC jsou zhotovovány z tlakových trub se zesílenou stěnou a spojují se hrdlovými spoji s těsnicími profily.

Chlorovaný PVC (PVC-C) je materiál vyráběný působením chloru na PVC. Chlorováním získává PVC podstatně lepší mechanické vlastnosti hlavně v oblasti vyšších teplot, a tak lze tento materiál používat až do trvalého působení teplot kolem 90 °C. Spojování se uskutečňuje výhradně lepením nebo mechanickými spojkami. Systémy z tohoto materiálu jsou určeny především na rozvody teplé i studené vody.

Polyetylen
Polyetylen se vyrábí ve čtyřech základních modifikacích, jejichž označení se v průběhu posledních let měnilo a ustálilo se na níže uvedených zkratkách. Polyetylen velmi dobře hoří, nevznikají při tom jedovaté zplodiny, lze ho snadno likvidovat ve spalovnách, na skládkách se rozkládá velmi pomalu, dá se recyklovat. Spojování se provádí polyfúzí, natupo nebo mechanickými spojkami. Nízkohustotní polyetylen (LDPE) se používá pro vodovodní přípojky a pro zavlažování.

Středněhustotní polyetylen (MDPE) se používá převážně pro plynovody, protože hranicí použití pro tlakovou vodu je 30 °C.

Vysokohustotní polyetylen (HDPE) se používá pro venkovní vodovody a přípojky, pro vnitřní kanalizaci a pro plynovody. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, proto se jeho výroba rozšiřuje na úkor výše popsaných modifikací.

Síťovaný polyetylen (PE-X) má nejlepší mechanické vlastnosti ze všech modifikací, protože molekuly jsou mezi sebou příčně propojeny. Proto jsou odolné proti vzniku trhlin, spojování se provádí mechanickými spojkami, materiál lze obtížně spojovat jiným způsobem. Používá se pro vnitřní vodovody a pro systémy ústředního vytápění.

Polypropylen
Polypropylen je podle vlastností vyráběn ve třech typech. Ve srovnání s PE vykazuje menší teplotní roztažnost a je použitelný v závislosti na typu i pro vyšší teploty. Spojování se provádí polyfúzním svařováním nebo mechanickými spojkami, nelze jej lepit.

Homopolymer (PP typ 1) má dobré mechanické vlastnosti, je však křehký při teplotách pod +5 °C. Používal se pro rozvod studené vody, při použití na teplou vodu klesá jeho předpokládaná životnost. V současné době je to materiál, který se nejčastěji podílí na poruchovosti vnitřních vodovodů, protože byl často nevhodně používán.

Blokový kopolymer (PP typ 2) se vyznačuje ve srovnání s homopolymerem větší ohebností, houževnatostí i vrubovou pevností i při nízkých teplotách, menší tvrdostí a nižší tepelnou odolností. Jeho použití je omezené na studenou vodu.

Statistický (random) kopolymer (PP typ 3) má nejvhodnější vlastnosti pro použití ve vnitřních vodovodech. Při provozní teplotě protékající látky odolává dlouhodobě vyšším tlakům.

Polybuten
Polybuten (PB) je jedním z nejmladších plastů používaných na výrobu trub, a proto není běžně dostupný. Má velkou tepelnou odolnost v oblasti nízkých i vysokých teplot, dobré mechanické vlastnosti a v porovnání s používanými plasty poměrně nízký součinitel teplotní roztažnosti. Spojuje se mechanickými spojkami. Vzhledem ke svým dobrým vlastnostem se uplatní na všechny typy domovních i venkovních rozvodů.

Vícevrstvá potrubí
Snahy o vývoj takového materiálu, který by měl současně vlastnosti kovového i plastového potrubí, vedou k výrobě vícevrstvých trubek. Vnější ochranná vrstva zajišťuje styk potrubí s vnějším prostředím a mechanickou ochranu dalších vrstev. Nosná kovová vrstva je provedená většinou z hliníku. Uvnitř je plastová vrstva odolná vůči působení dopravované tekutiny (bývá nejčastěji z PEX, PP nebo PB). Tato potrubí se spojují mechanicky spojkami nebo polyfúzí (PP) a vynikají především malou tepelnou roztažností, velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a dlouhou životností. Vzhledem k lepším vlastnostem systému se mohou použít menší průměry potrubí. Používají se hlavně na rozvody vody a vytápění. Dalším důvodem pro použití vícevrstvých potrubí je zlepšení akustických vlastností, zvláště u potrubí vnitřní kanalizace, kde je trubka z PE-LD nebo PVC kryta z vnějšku vrstvou akusticky tlumicího materiálu.
Ukázka části textu z knihy Vodovod a kanalizace, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

Články: vodovod kanalizace

20.01. 2009
33.32 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vodovodní přípojka
22.01. 2009
35.51 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - vlastní zdroj vody
12.01. 2009
32.76 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
13.01. 2009
29.27 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (2)
14.01. 2009
27.29 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (3)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
1.51 kB čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.77 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
2.08 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
2.34 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.88 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
6.51 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.75 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
13.31 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
9.01 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
22.79 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
10.74 kB čtenářů
Rozmary počasí