Výchovný řez stromů (1)

Poslal(a) 01.12. 2009 12:19:01 (22356 čtenářů)

Povýsadbová péče včetně výchovného řezu mladých stromů je (nejen) v České republice dlouhodobě zanedbávána. Kvalita řezu a včasný zásah přitom silně ovlivňují charakter růstu dřevin ve městech v dalších letech. Čím více péče věnujeme výchovnému řezu mladých stromů, tím méně je třeba o ně pečovat ve vzrostlém stavu.

Výchovný řez stromů: 'Třetiné pravidlo' řezu na postranní výhon [převzato z EAC 200] (ZPK)

Úvod
Řez stromů je jednou z důležitých činností péče o stromy v naší kulturní krajině (zejména ve městech a obcích). Význam řezu lze shrnout do následujících bodů:

rong>založení a výchova korun mladých stromů do habitu daného taxonu (viz tento příspěvek),
- péče o koruny vzrostlých stromů (tak zvané udržovací řezy), - tvarování stromů,
- zajištění provozní bezpečnosti ve všech věkových obdobích stromů,
- podpora tvorby květů a plodů vybraných taxonů stromů,
- zlepšení kvality dřeva kmene stromů,
- úprava kořenového systému stromů, případně zmírnění negativních - účinků jejich působení.

Řez je stromy vnímán vždy jako poranění. Platí to samozřejmě i v případě výchovných řezů mladých stromů, u nichž dochází k plošně velmi malým řezným ranám ve srovnání s udržovacími řezy vzrostlých stromů. Práce se stromy, včetně jejich řezu, je prací s živými organismy. Na základě znalostí z biologie stromů musí být každý arborista, který se zabývá péčí o dřeviny, schopen sám zodpovědně rozhodnout, zda je či není v konkrétním případě řez stromu skutečně nutný, a pokud ano, v jakém rozsahu je třeba jej realizovat. Nezřídka se přitom stává, že strom není zatím nutné nijak řezat, a proto jej ani neřežeme. Poté volí, s ohledem na cíl, který sleduje, optimální způsob řezu. Tento rozhodovací proces je ovlivněn především:

- požadovanou funkcí stromu na trvalém stanovišti,
- biologickými potřebami stromu,
- aktuálním zdravotním stavem, vitalitou a provozní bezpečností stromu,
- možnými negativními důsledky vyplývajícími z případného řezu (například rozsáhlý stupeň poranění stromu, trvalé či dočasné snížení funkčnosti a vitality ošetřovaného jedince, zvýšení nákladů na jeho další péči a podobně),
- osobními znalostmi a zkušenostmi s navrhovaným způsobem řezu,
- technickým a technologickým vybavením, jež je k dispozici,
- konkrétními organizačními aspekty, jež s řezem souvisí,
- požadavky jiných oborů a názory veřejnosti,
- platnou legislativou.

V souvislosti s (nejen výchovným) řezem stromů je nutné úvodem vzpomenout moudrá slova ing. Františka Smýkala (Národní arboristická konference „Strom pro život – život pro strom IV.“ – Mělník, 21. srpna 2003), která nás upozorňují na mnohdy velké nebezpečí poškození stromů neodborně provedeným řezem v nevhodnou dobu a v nepřiměřeném rozsahu:

- „řez je násilný a nevratný zásah do života stromu i celé jeho biocenózy,
- pro řez neexistují jednoduchá schémata – ta jsou zdrojem častých chyb,
- lepší je využívat řez jako preventivní pěstitelské zákroky než kurativní (léčebná) opatření,
- rozumu není nikdy nazbyt, a proto: když nevím jak – neřežu; když nevím kdy – neřežu; když nevím proč – neřežu!“

Řez stromů i ostatních dřevin musíme proto provádět pouze v co nejmenší míře a pokud je to možné, tak raději vůbec. Zbytečný řez stromu beze smyslu je hrubou technologickou chybou, kterou nelze již nikdy vrátit zpět.

Výchovný řez mladých stromů je v tomto pojetí typickým preventivním pěstitelským zákrokem, jímž se snažíme snižovat či eliminovat veškerá růstová a vývojová rizika, která v budoucnu mohou znamenat pro ošetřovaného jedince snížení jeho životaschopnosti či stability a tím i ohrožení bezpečnosti provozu v jeho bezprostředním okolí.

Technika výchovného řezu
Cílem techniky výchovného řezu je tak jako v případě každého jiného druhu řezu stromů zejména volba způsobu provedení řezu ve správný čas a na správném místě (v neposlední řadě i vhodné ošetření řezných ran). Technika řezu se výrazně opírá o poznatky získané ze studia biologie dřevin. Při výchovném řezu je nutné respektovat:
- vedení řezu,
- maximální velikost vznikajících ran,
- termín řezu,
- ošetření řezné rány.

Vedení řezu
Řez probíhá v koruně stromu, kde dochází k odstraňování dvou rozdílných typů větví:
- větví živých
- větví mrtvých (suchých)

Řez živých větví
Dochází-li při výchovném řezu k odstraňování či redukci živých větví, musí být řez proveden se zřetelem na podporu přirozeného obranného systému a ochranné zóny větve stromu. Pokud odstraníme dceřinou větev tak, aby nedošlo k poranění větevního límečku větve mateřské, tyto dva mechanismy relativně spolehlivě (samozřejmě spolehlivě z hlediska přírodních systémů) zabrání průniku patogenů (zejména dřevokazných hub), kteří osidlují čerstvá poranění. Dojde-li však k poranění mateřské větve (jež nastane při řezu za větevní límeček s poraněním korního hřebínku), ochranná zóna jeho větevního nasazení už na aktivní obranu nestačí a strom musí aktivovat další obranné mechanismy – ovšem už ne vždy tak efektivní. Z toho důvodu dochází v průběhu času k šíření patogenů do dřeva mateřské větve a během několika let i ke vzniku otevřených dutin.

Odstraňování živých větví vždy představuje zátěž energetického systému stromu, protože dochází nejen k redukci energii produkující asimilační plochy (listů na odstraněné větvi), ale i k poranění, které vyvolává energeticky náročné obranné reakce. Je proto nutné odstraňovat co nejmenší objem větví nutný pro zajištění žádaného účelu řezu. Právě zde platí všechna výše zmíněná pravidla o řezu stromů s tím, že pokud není nutné živou větev z jakéhokoli důvodu řezat, tak ji zkrátka neřežeme a ponecháme ji v koruně jejímu přirozenému vývoji!

Se zvýšeným rizikem infikace řezné rány při řezu kodominantních výhonů se setkáváme i při řezu živého terminálního výhonu stromu. I zde platí, že tento pro strom násilný řez je nutno provádět pouze v případě mladých stromů a bezdůvodné odstranění terminálu zdravým a provozně bezpečným mladým jedincům je hrubou technologickou chybou. Přesto se v některých případech ocitáme v situaci, kdy musíme i poměrně silný vrcholový výhon odstranit. To se týká například redukčních řezů korun dospívajících stromů, které již zasahují svými silnými větvemi do budov, produktovodů, elektrického vedení, dopravních značek, veřejného osvětlení a podobně. Při redukčním řezu vrcholového výhonu platí zásada (tak zvané třetinové pravidlo obrázek), že jej vždy zkracujeme na dostatečně silný a zdravý postranní (vedlejší) výhon, jehož průměr je alespoň třetinový (lépe poloviční a vyšší) ve srovnání s průměrem odstraňovaného vrcholu. Toto třetinové pravidlo platí ale i obráceně. Odstraňujeme-li dceřinou větev od větve mateřské či přímo u kmene, nejlépe se řezná rána zahojí, bude-li její průměr nanejvýš třetinový (lépe ještě užší) ve srovnání s průměrem větve či kmene, k němuž větev odstraníme. Toto pravidlo platí i v případě malých průměrů řezných ran na mladém stromě a nelze jej proto v případě výchovných řezů nijak podceňovat!

Velmi často se při výchovném řezu můžeme setkat s tím, že potřebujeme odstranit dvě větve rostoucí těsně u sebe téměř z jednoho místa, popřípadě vyrůstající přímo ze stejného místa. V takovém případě odstraňujeme každý ze stonků na větevní límeček, čímž mezi nimi zůstane část mateřské větve neporušena. Vytvoříme tak mezi těmito dvěma poraněními tak zvaný korní můstek, jenž urychlí zavalení způsobených ran.
Ukázka části textu z článku Výchovný řez stromů
Marek Žďárský, Pavel Wágner

Časopis Zahrada - Park - Krajina
www.zahrada-park-krajina.cz

Články: výchovný řez

01.12. 2009
21.00 kB čtenářů
Výchovný řez stromů (2)
17.01. 2010
28.75 kB čtenářů
Výchovný řez stromů (3)
21.01. 2010
20.52 kB čtenářů
Výchovný řez stromů (4)
Diskusní fórum / Keře a stromy
28.04. 2017
53.03 kB čtenářů
Neopadavé keře do živého plotu
19.03. 2017
2.76 kB čtenářů
Lišejník na větvích
19.09. 2016
2.15 kB čtenářů
Menší dřevina - metr od domu a 0,4 m od plynoměru
14.02. 2016
5.25 kB čtenářů
Keře, stromky a rostliny na terasu - celoroční!
04.05. 2015
11.81 kB čtenářů
Výsadba keřů
21.10. 2014
81.50 kB čtenářů
Vrba japonská - zasychání Hakuro Nishiki
16.12. 2013
10.34 kB čtenářů
Delonix - ohňový strom
11.10. 2013
11.12 kB čtenářů
Živé ploty nestříhané
08.10. 2013
9.34 kB čtenářů
Původní keře - živý plot
07.10. 2013
16.10 kB čtenářů
Původní keře - druhy vhodné do zahrad
07.10. 2013
18.79 kB čtenářů
Bezúdržbový živý plot