Zeleň měst a obcí

Poslal(a) 19.10. 2002 10:28:16 (111394 čtenářů)

Úpravy vesnických návsí
Vesnické návsi jsou většinou rozšířené ulice, kterými prochází komunikace. Mají různý charakter. Návrh sadovnických úprav závisí na rázu okolní krajiny, typu vesnice, rozsahu zástavby a potřebách obyvatel. I po těchto úpravách by měla celková dispozice návsi zůstat přehledná, ponechány pohledy na pěkné štíty budov nebo kostel. Údržba výsadeb musí být jednoduchá, účelná a nenáročná. Zapomenout se nesmí na prostory pro shromažďování, autobusové zastávky a jiné účelové prvky.

Úpravy vesnických návsí
Modelový příklad řešení návesního prostoru sídelního útvaru Jiřice u Moravských Budějovic

Návrh sadových úprav návesního prostoru v sídelním útvaru Jiřice u Moravských Budějovic byl zpracován na základě objednávky Okresního úřadu Znojmo, referátu výstavby a regionálního rozvoje, nám. Armády 8, a to jako územně plánovací podklad dle vyhlášky č. 84/1976 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

Vlastní průzkumové práce obsahovaly zjištění základních údajů o podmínkách pro vegetaci, rozsah a kvalitu veřejné zeleně a kromě registrace současné zeleně byly při respektování ochranných pásem stávajících inženýrských sítí / vzdušné vedení VN, trafostanice, vodovod, telekomunikace/ vytypovány plochy, kde je možné zřídit novou zeleň. Vybrané druhy dřevin byly konzultovány se zástupkyní referátu životního prostředí Okresního úřadu ve Znojmě a starostou obce Jiřice u Moravských Budějovic.

Řešené území s nadmořskou výškou 384 m n.m. se nachází ve východním okraji Českomoravské vrchoviny a patří do geomorfologického celku Jevišovická pahorkatina. Jedná se o mírně teplou klimatickou oblast MT 11. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8 oC, průměrné roční srážky 350 mm. Celoročně převládá proudění větru severozápadní, v zimním období jihovýchodní. Nejméně vanou větry od jihozápadu. Z těchto parametrů vyplývá, že se jde o přechod mezi výrobním typem řepařským a bramborářským /II až III/ s podtypem dle převládajícího druhu půdy /hnědozem/ b. Oblast charakterizovaná těmito parametry je vhodná pro většinu běžně pěstovaných okrasných rostlin /dle Scholze - Rajonizace společenstev okrasných rostlin podle výrobních typů a podtypů v ČSSR, 1970/.

Celková plocha návsi má kolem 8 000 m2, jedná se o svah s jižní expozicí. Kolem centrální plochy zeleně /mimo severní části/ vede místní asfaltová komunikace. Tvoří určitou hranici mezi obytnými domy s předzahrádkami a pásy veřejné zeleně po obvodu návsi a uvedenou centrální plochou zeleně. Na této veřejné zeleni se v severní části nedaleko požární nádrže nachází dřevina Salix caprea /vrba/, v části jižní sedmdesátiletá Tilia cordata /lípa/. Tato lípa tvoří z hlediska zeleně dominantu řešeného návesního prostoru.

Výsadby v pásech veřejné zeleně po obvodu návsi jsou bez určitého dlouhodobějšího záměru. Převažují hlavně jehličnany /Thuja, Juniperus/, které nejsou do tohoto prostředí návsi druhově velmi vhodné. Ostatní plochy veřejné zeleně jsou zatravněny.

Při návrhu sadových úprav se vzhledem k charakteru prostoru /náves/ přistoupilo k jednoduché úpravě spočívající v doplnění stávajících travnatých pásů veřejné zeleně po obvodu návesního prostoru vzrostlými okrasnými jabloněmi. Ty by měly připomínat dřívější výsadby ovocných stromů ve vesnických předzahrádkách. Kaple na návsi bude osázena keři Viburnum opulus "Roseum" /kalina/. Na centrální plochu veřejné zeleně vedle požární nádrže se doporučuje vysadit dřevinu Salix alba "Tristis"/vrba/.

Pasportizace /evidence/ zeleně
Provádíme pasportizaci zeleně dle upravené metodiky VŠÚZ Průhonice uvedené ing. Janem Ondřejem v publikaci ' Informace -- tvorba a údržba zeleně `, Praha 1985. Pasport zeleně obsahuje základní informace o struktuře zeleně a vybavenosti ploch, řeší majetkoprávní vztahy k jednotlivým plochám zeleně.

Plán údržby zeleně
Vypracovává se nad rámec Plánu údržby zeleně. Stanovuje pěstební zásahy, technologii ,stupeň naléhavosti a orientační kalkulaci těchto navržených pěstebních opatření.

Plán pěstebních opatření
Vypracovává se nad rámec Plánu údržby zeleně. Stanovuje pěstební zásahy, technologii ,stupeň naléhavosti a orientační kalkulaci těchto navržených pěstebních opatření.
Ing. Hana Vymazalová, kontakní údaje

Články: zeleň měst

17.06. 2004
23.57 kB čtenářů
Zahradní architektura
03.10. 2006
25.64 kB čtenářů
Zahradní úpravy parkánových teras v Moravském Krumlově - projektový záměr