Zeleň u průmyslových objektů

Poslal(a) 19.10. 2002 10:28:16 (92921 čtenářů)

Sadovnické úpravy průmyslových závodů se obvykle člení na zeleň vnější a vnitřní. Zeleň uvnitř areálu chrání krajinu před škodlivými exhaláty. Akusticky a vizuálně člení podnik, maskují jeho neestetické části a vytváří vhodné podmínky pro zaměstnance.

Před zamýšlenými novými sadovnickými úpravami v areálu je nutno provést inventarozaci dřevin a vyhodnocení jejich zdravotního a pěstebního stavu. V případě požadavku odstranění některých dřevin je nutné i jejich finanční ohodnocení.

Teprve potom lze přistoupit ke zpracování návrhu nových sadovnických úprav.

Inventarizace dřevin - Brno Královo Pole - bývalý areál Výzkumného ústavu energetických zařízení
Inventarizace dřevin v bývalém areálu Výzkumného ústavu energetických zařízení v Brně - Králově Poli byla zpracována na základě objednávky firmy MORAVIA SHOP INVEST, s.r.o., Václavské nám. 66, Praha, ze dne 15.9.1998

Při zpracování byly použity tyto podklady : kopie katastrální mapy ze dne 13.5.1998 s vyznačenými parcelami , na kterých má být inventarizace provedena datové soubory poskytnuté zástupcem firmy M.S.I., s.r.o. vlastní průzkumové práce prováděné ve dnech 22. - 25.9. 1998 fotodokumentace stávajícího stavu V řešeném území se dle provedené inventarizace nachází 267 ks stromů a 101 ks keřů . Tyto dřeviny jsou v průměrném pěstebním stavu, částečně se sníženou vitalitou. Většina povrchů korun prosychá do 20 %. Hodnotnější okrasné dřeviny se nacházejí pouze v JZ části po pravé /a částečně i levé/ straně při vstupu do objektu. Ostatní plochy /a hlavně oplocení z obou stran pozemku/ jsou porostlé náletovými dřevinami a rumištní vegetací Acer negundo, Sambucus nigra, Rosa canina, Fraxinus axcelssior, Ailanthus altissima, Crataegus monogyna, Parthenocissus vitacea, Clematis alba aj. Na severní a východní části vně oploceného areálu jsou nové, stabilizované výsadby zeleně. Kromě vlastní inventarizace dřevin bylo provedeno u některých jejich finanční ohodnocení.

Urbanistická studie Obchodního centra - Brno Královo Pole
Studie k sadovnickým úpravám nového obchodního centra a přilehlých komunikací

Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les
Provádíme oceňování dřevin na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je doporučená k používání všem orgánům ochrany přírody ve správním a trestněprávním řízení.
Ing. Hana Vymazalová, kontakní údaje

Články: zeleň průmyslových

18.10. 2017
556 čtenářů
Quercus rubra - dub červený