Zahradní úpravy parkánových teras v Moravském Krumlově - projektový záměr

Poslal(a) 03.10. 2006 09:35:25 (27094 čtenářů)

Město Moravský Krumlov podalo 14. 9. 2006 v rámci grantové výzvy 2007 nadace PROMĚNY žádost o nadační příspěvek na realizaci zahradních úprav parkánových teras. Součástí ozelenění hradeb bude také naučná stezka o historii města.

Moravský Krumlov - pohled z hradeb na zámek

Popis projektového záměru

Město Moravský Krumlov leží na rozhraní jihomoravské roviny a výběžku Českomoravské vrchoviny v kotlině slepencových skal. Je obtékáno řekou Rokytnou tvořící zde mohutný meandr, který určuje půdorys původního města.

Rozmanitá krajina a působivost okolní přírody se vzácnou flórou i faunou severním směrem k místní části Rokytná dala v roce 2005 vzniknout Národní přírodní rezervaci Krumlovsko "rokytenské slepence.

Ve městě se křižuje několik významných turistických cyklotras č. 401, 404, 5006, 5008 a státní silnice Brno-Ivančice-Znojmo a Pohořelice-Dukovany-Moravské Budějovice. Je zde centrum zaměstnanosti, společenského života a kultury severovýchodní části znojemského okresu.

Město vzniklo jako podhradí ranně gotického hradu na počátku 13. stol. V roce 1260 bylo povýšeno Přemyslem Otakarem II. na město. Ve 14. a 15. stol. bylo vybudováno obranné opevnění města, které tvoří dodnes půdorys historického centra města. Architektonickým skvostem města je mimo jiné renesanční zámek, který vznikl přebudováním původního hradu. Nyní je v jeho části umístěna slavná Slovanská epopej ivančického rodáka Alfonse Muchy, která je hojně navštěvována turisty.

Záměrem města je stávající plochy parkánových teras využívané doposud úzkou skupinou občanů živelně k drobné pěstitelské výrobě, především nájemníky přilehlých nájemních domů, přetvořit na novou zeleň a rozptylnou zónu navazující bezprostředně na centrum města ve spojení poznávacích a odpočinkových aktivit občanů a návštěvníků města.

Projektový záměr je v souladu s platným územním plánem města Moravský Krumlov, ve kterém jsou pozemky záměrem dotčené specifikovány jako veřejná zeleň bez zvláštního režimu ochrany, jsou pouze součástí městské památkové zóny. Tyto pozemky nejsou zatíženými žádnými věcnými břemeny, nejsou zde vedeny žádné inženýrské sítě vyjma dvou kabelů společnosti Teléfonica a.s. vedoucích příčným směrem řešeného území, ale neomezující záměr. Předpokládáme, že stávající veřejné osvětlení bude nově v projektovém záměru řešeno a dle potřeby přeloženo a doplněno. Některé pozemky parkánových teras bude muset být vyjmuto ze ZPF.

Záměr je v souladu se zpracovaným projektem Regenerace městské památkové zóny a plánem údržby a oprav památek na území města. Oprava jihovýchodní části městského opevnění je prioritou města a probíhá po etapách nepřetržitě od roku 2003 (rozpočtové náklady 5 816tis.Kč). V 2. polovině minulého století byly tyto prostory veřejnosti nepřístupny z důvodu špatného stavebně technického stavu, parkánové terasy byly využívány pouze jako zahrady obyvatel města.

Realizací projektu město očekává dokončení dlouhodobé snahy o obnovu a zpřístupnění parkánových teras tvořících část městského opevnění města a dokladující jejich historickou potřebu, začlenění těchto ploch do života města a vytvoření polyfunkčních prostor, které vytvoří novou klidovou odpočinkovou zónu v bezprostřední blízkosti centra města sloužící všem věkovým vrstvám obyvatel a návštěvníků města především studentům zdejších středních škol min. ve 30%, občanům střední a starší generace v 50%, okrajově rodičům s malými dětmi a starším žákům základních škol. V současné době veškeré aktivity žáků a studentů se soustřeďují na náměstí v centru města a v přilehlých neudržovaných koutech.
Hlavní funkce nových ploch bude rekreační, a to především klidná rekreace, odpočinek, posezení s možností krátkých relaxačních procházek spojených s vyhlídkou do okolí, na renesanční zámek směrem západním, kostel sv. Floriána opředený dávnou pověstí směrem východním a funkcí poznávací o historii města (zřízení naučné stezky). Nepředpokládáme významnější doplňkovou funkci jako pořádání sportovních aktivit, koncertů, výstav, vyjma jednorázových přednášek různých zaměření.

Realizace projektu má pro město značný význam, neboť je součástí plánu probíhající obnovy historické památky, která místně ještě nese následky bombardování města 8.5.1945 a byla po léta neudržovaná. Celá obnova se provádí za dohledu státní památkové péče a v maximální míře využívá klasických materiálů kámen, vápenná malta, dřevo a nejsou žádoucí nové moderní materiály především plasty.

Mimo běžného vybavení mobiliářem, budou nově vybudovány cesty pro pěší s informačními stanovišti vypovídajícími o životě a historii města. Nově se žádá vybudování vhodného osvětlení a oprava veřejného sociálního zařízení v těsném sousedství, neboť jeho současný stav toto vyžaduje. Nepředpokládáme další aktivity typu instalace pro společenské hry, vodní prvek, fontánu, hrací koutek pro děti (nachází se v jiné části centra) apod.


Na projektovém záměru spolupracovala Správa majetku města Moravský Krumlov se zahradní architektkou ing. Hanou Vymazalovou - ARCHITEKTURA ZAHRADY, Jevišovice.


ZAHRADNÍ ÚPRAVY PARKÁNOVÝCH TERAS V MORAVSKÉM KRUMLOVĚPopis projektového záměru Zahradní úpravy parkánových teras v Moravském Krumlově vypracoval
Zdeněk Kabelka, ředitel Správy majetku města Moravský Krumlov


Další výkresy související s tímto projektovým záměrem naleznete na Zeleň měst a obcí

Články: zahradní úpravy

08.09. 2008
25.60 kB čtenářů
Úpravy malých zahrad
11.03. 2011
21.29 kB čtenářů
Jarní kúra pro zimostráz
01.08. 2007
18.98 kB čtenářů
Zahradní dřevěný nábytek (4)
03.11. 2007
35.12 kB čtenářů
Prunus cerasifera 'Nigra' - myrobalán, temně červenolistý
11.04. 2002
13.56 kB čtenářů
Kdo má židli, ten bydlí -- v domě i na zahradě
18.02. 2015
12.74 kB čtenářů
Bazény - oživte svou zahradu, na míru připraveným bazénem
22.03. 2018
2.43 kB čtenářů
Kuchyňská zahrada
02.07. 2007
33.04 kB čtenářů
Stromy a keře
03.10. 2007
46.01 kB čtenářů
Zahradní nábytek - některé typy dřeva a jejich vlastnosti
26.05. 2010
24.98 kB čtenářů
Tvarované stromy
23.11. 2008
43.49 kB čtenářů
Vaccinium corymbosum - brusnice chocholičnatá
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
621 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
820 čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.19 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.65 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.95 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.43 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.99 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
11.75 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
7.87 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.04 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
9.54 kB čtenářů
Rozmary počasí