Encyklopedie zahradničení - významový slovník S-T

Poslal(a) 07.07. 2012 11:31:17 (25878 čtenářů)

sadba, sáď Mladé rostlinky, cibule, hlízy (např. brambor) připravené k sázení.

Encyklopedie zahradničení - významový slovník S-T: květenství strboul

samohřížení viz hřížení

samoopylení, samosprášení Přenos pylu na bliznu téhož květu, popř. jiného květu téhož jedince (srov. cizosprášení).

samopopínavá liána viz popínavé rostliny

samosprašná Rostlina vytvářející klíčivá semena po opylení vlastním pylem (srov. cizosprašná); viz též opylení, oplodnění, samoopylení.

samovýsev Rozptyl klíčivých semen kolem mateřské rostliny, z nichž samovolně vyrostou semenáčky.

sázecí kolík Nářadí, jímž se dělají otvory do půdy nebo substrátu v květináčích, do nichž se vkládá sadba nebo řízky.

sdružená výsadba Výsadba, do níž se umisťují rostliny, o nichž je známo, že jsou prospěšné pro sousední rostliny tím, že zlepšují jejich růst nebo působí proti škůdcům a chorobám.

sedélkování viz štěpování

selekce 1. Proces výběru v rámci šlechtitelské práce. 2. Rostlina nebo skupina rostlin vybraná ze semenného potomstva, např. F 1 hybridu pro určité specifické vlastnosti, pro něž je dále množena.

semenáč Rostlina získaná množením ze semene na rozdíl od jedince získaného vegetativním množením. V ovocnářství tím rozumíme novou odrůdu získanou z výsevu na rozdíl např. od pupenových mutantů (sportů), ale i nahodilý semenáč, pláně.

semenáček Mladá rostlinka, která vyklíčila ze semene.

semeník Bazální část pestíku květu krytosemenných rostlin obsahující jedno nebo více vajíček, po jejichž oplodnění se celý semeník (někdy i s dalšími částmi květu) mění v plod (viz též plodolist).

semeno Základní jednotka generativního rozmnožování semenných rostlin, vyvíjející se z oplozeného vajíčka a obsahující dormantní embryo schopné vyklíčit v novou rostlinu.

sempervirent, sempervirentní dřevina viz stálezelené rostliny

sepaly viz kalich

skarifikace 1. Obrušování nebo chemické ošetření (tvrdého) osemení s cílem urychlit příjem vody, aby mohla semena nabobtnat a začít klíčit. 2. Odstraňování mechu a stařiny z trávníku pomocí skarifikátoru nebo hrábí.

slepý (výhonek) Výhonek rostliny, který nenasazuje květy, nebo stonek, jemuž byl poškozen růstový vrchol.

sloupek čnělek Útvar vzniklý srůstem více čnělek (např. u některých růží ze sekce Synstylae, jako je Rosa multiflora).

složený list Rozdělený na dvě nebo více samostatných částí; např. složený list má dva nebo více lístků (srov. jednoduchý list).

složnokvěté Alternativní jméno čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae, Compositae).

smyk Nářadí používané pro zapravení materiálu na povrchovou úpravu (písku apod.) do trávníku.

solitéra Nápadná jednotlivá rostlina, obvykle strom nebo keř vynikajících kvalit umístěná tak, aby ji bylo dobře vidět.

splétání Technika vedení větví korun stromů vysazených v řadě, jejichž vět - ve jsou splétány dohromady a vedeny na plochou svislou stěnu nebo horizontální baldachýn.

spora viz výtrus

sporangium viz výtrusnice

sport viz mutace

stálezelené (vždyzelené) rostliny Tento termín se vztahuje většinou na dřeviny (jehličnaté i listnaté), které si uchovávají olistění více než jedno vegetační období; nazýváme je též vždyzelené nebo sempervirentní dřeviny (sempervirenty). Částečně vždyzelené rostliny si uchovávají jen malou část listů po více než jednu sezónu. Zimo zelené (hiemvirentní) dřeviny mají listy běžného roku zelené až do jarního rašení nových listů, potom opadnou.

stařina Vrstva odumřelého organického materiálu (zbytky posekané trávy apod). prostoupená živými výběžky trav, která se hromadí na povrchu půdy v trávnících.

stéblo Stonek trav, většinou dutý, s dutinou přerušovanou v charakteristicky tvarovaných uzlinách zvaných kolénka; většinou je bylinný, u bambusů dřevnatí.

sterilní 1. Výhonek netvořící květy, nekvetoucí, vegetativní výhonek. 2. Květ nepřinášející plody nebo tvořící plody bez klíčivých semen. Příčinou mohou být morfologické změny – přeměna tyčinek a plodolistů na korunní lístky (plnokvětost, viz květ), nebo genetické poruchy (viz triploid) (srov. fertilní).

stolon viz šlahoun

stonek Hlavní osní orgán rostliny, většinou nadzemní, který nese listy, květy a plody (srov. lodyha, stvol, stéblo, kmen, větev, výhonek).

stonková hlíza viz hlíza

stonkový řízek viz řízek

stopka Obecný termín označující koncový článek stonku nesoucí květ nebo úbor apod.

stopové prvky viz mikroelementy

stratifikace Uložení semen do chladných nebo naopak teplých podmínek pro překonání dormance a podporu klíčení.

strboul Typ hroznovitého květenství s květy hustě nahloučenými do kulovitého útvaru (např. jetel).

strom Dřevina s obvykle dobře vyvinutým kmenem nesoucím korunu.

stromový balzám viz nátěr na rány

střední žebro Hlavní, obvykle střední žilka listu nebo lístku.

střepy Úlomky květináčů z pálené hlíny používané na přikrytí drenážního otvoru květináče pro zabezpečení volného odtoku vody, a tím i provzdušňování substrátu při zálivce, zabraňující vyplavování substrátu z květináče a zacpání otvoru zeminou či kořeny.

střídání plodin Postup, při němž pěstujeme různé druhy zelenin postupně na různých plochách v tří- až čtyřletém cyklu rotace. Bráníme se tak proti chorobám majícím původ v půdě, které by se rozšířily, kdybychom tutéž plodinu pěstovali více let po sobě na téže ploše.

střídavá plodnost Vlastnost typická např. pro některé odrůdy jabloní, které bohatě plodí každým druhým rokem, zatímco v létech mezi těmito plodnými roky nasazují velmi málo květů i plodů, případně vůbec nezakvetou.

střídavé (listy) Nacházející se postupně v různé výšce kolem stonku (srov. vstřícné).

studené pařeniště Zasklená nevytápěná konstrukce tvaru větší bedny, obvykle obdélníkového půdorysu a různé hloubky, vyrobená z cihel, dřeva nebo skla, krytá okny ze skla nebo čirého plastu, která lze odklápět nebo odložit, používaná na ochranu rostlin před přílišným chladem.

stvol Bezlistý, zpravidla nerozvětvený poslední podkvětní stonkový článek vyrůstající ze středu listové růžice nebo z úžlabí některého z jejích listů nebo mimo listy, např. z cibule.

subspecie V klasifikaci rostlin systematická jednotka (latinsky subspecies, zkratka subsp. nebo ssp.) nižší hodnoty než druh, ale vyšší než varieta nebo forma; mezi subspeciemi téhož druhu (poddruhy) jsou časté přechody.

substrát Směs organických (rašelina, listovka, kompost) a anorganických složek (hlína, písek) i dalších příměsí, používaná pro různé zahradnické účely (např. výsevní, řízkovací, hrnkovací substrát).

sukulent Rostlina s některými orgány (nejčastěji listy nebo stonky) přeměněnými na zásobárny vody, vyplněné vodním zásobním pletivem. Příkladem stonkových sukulentů jsou kaktusy, listových sukulentů tučnicovité.

suťové pole Svah tvořený úlomky skal vznikající zvětráváním hornin; v zahradách simulovaný suťovými záhony, v nichž se dobře daří vysokohorským alpínkám vyžadujícím výbornou drenáž.

svalek (zával) viz kalus

svazčitý kořenový systém Hustý, tvořený rovnocennými, bohatě větvenými adventivními kořeny, bez hlavního kořene (typický pro trsnaté nebo krátce výběžkaté trávy); viz též drnovka.

sympodiální Způsob větvení, při němž hlavní výhonek odbočí do strany a za - staví růst, někdy v podobě stonkové úponky (popř. vykvete a odumře) a postranní výhonek (výhonek 2. řádu) se postaví do jeho směru. Větev je pak složena z internodií náležejících výhonkům 1., 2., 3. a dalších řádů (srov. monopodiální).

sypká zemina Zemina s dobrou drobtovitou strukturou, která se nespéká a po zpracování se dá povrch záhonu najemno uhrabat.

systémový pesticid Typ pesticidu, který po aplikaci na půdu nebo listy rostlina absorbuje a rozvádí po celém těle.

širokolistý Takto označujeme keř nebo strom, jehož listy jsou široké, ploché, a ne jehlicovité.

šiška Soubor většinou dřevnatějících šupin klasovitě uspořádaných na rovněž dřevnatějícím vřetenu, na nichž se z volně uložených vajíček tvoří semena většiny jehličnatých dřevin; u jalovců šupiny dužnatí a srůstají. Podobné útvary krytosemenných rostlin vznikající zdřevnatěním šupin jehněd (např. u olše) nazýváme šištice.

školkařský záhon Plocha vyčleněná v zahradě pro pěstování mladých rostlin do doby jejich výsadby na trvalé stanoviště.

šlahoun Horizontálně rostoucí, obvykle tenký stonek, rozrůstající se po povrchu půdy a zakořeňující v uzlinách, v nichž se tvoří nové rostliny. V širším významu je tento termín používán pro podzemní i nadzemní, dřevnaté i bylinné, popř. obloukovitě vyrůstající a jen konci země se dotýkající stolony.

špalír Rostlina (většinou ovocná dřevina) vedená na jeden svislý hlavní kmen a (obvykle) tři i více řad vodorovných větví na každou stranu nad sebou v jedné rovině.

špičák Mladý semenáč nebo roubovanec stromu bez bočního obrostu.

šplhavá liána viz popínavé rostliny

štěp Výhonek nebo pupen odřezaný z jedné rostliny, aby mohl být naštěpován na podnož jiné rostliny.

štěpařská páska Páska (z plastu) používaná na ochranu místa štěpování, dokud štěp nesroste s podnoží.

štěpařský vosk viz nátěr na rány

štěpinové očkování Jiný název pro Forketovo očkování; viz štěpování.

štěpování Metoda vegetativního množení, při němž uměle spojujeme štěp (očko, roub) z jedné rostliny s podnoží jiné rostliny tak, že po srůstu rostou jako jedna rostlina. K metodám štěpování patří: roubování do rozštěpu, kopulace; očkování (normálně nejčastěji očkování do řezu tvaru „T“ a Forketovo očkování); roubování naplocho; roubování na klínek;

sedélkování; boční plátkování roubování do boku a zlepšená (anglická) kopulace.

štítovité listy S řapíkem upevněným uprostřed listové čepele; někdy je řapík upevněn excentricky blízko okraje listu.

taxon (pl. taxa) Všeobecný termín pro skupinu rostlin jakékoliv kategorie (např. subspecie, čeleď, třída aj.) s význačnými společnými vlastnostmi: základní taxonomickou jednotkou je druh.

tepaly viz okvětí

terestrická rostlina Rostoucí na zemi, suchozemská (srov. epifyt a vodní rostlina).

terminál Centrální, obvykle svisle rostoucí výhonek stromu, hlavní výhon.

terminální Na konci (vrcholu) stonku umístěný, apikální; používá se např. na označení umístění meristému, pupene nebo květu.

terminální pupen viz pupen

těžká půda Půda s vysokým obsahem jílu.

tkáňové kultury Pěstování rostlin z částí pletiv (nejčastěji meristémů) ve sterilních podmínkách na umělých živných půdách (viz mikropropagace).

tobolka Suchý pukavý plod otevírající se po dozrání semen různými způsoby.

top-dressing viz úprava povrchu

translokace Přemisťování látek (např. roztoků živin nebo herbicidů) cévními svazky (vodivými pletivy) rostliny.

transpirace Výdej vody z rostliny odpařováním z listů a stonků rostliny, především průduchy.

treláž Laťkové mřížoví užívané v zahradách jako jeden z možných typů opor pro popínavé rostliny.

triploid Organismus (rostlina) se třemi základními sadami chromozomů, obvykle sterilní (srov. diploid).

trvalka Zahradnický výraz pro vytrvalou rostlinu (srov. letnička, dvouletka).

tuf Porézní hornina vznikající usazováním uhličitanu vápenatého z minerálních pramenů, dobře pojímající a udržující vláhu; používá se pro pěstování alpínek, které nelze dobře pěstovat v zahradní půdě.

turgor Vnitřní tlak buněčné šťávy, který drží stěny buněk, a tím i pletiva, orgány a celou rostlinu ve stavu napětí, turgescentní.

turion Přezimující, obvykle dužnatý pupen obsahující zásobní látky; vytváří se na některých vodních rostlinách, na zimu se odděluje, zapadá do bahna a na jaře z něj vyroste nová rostlina; zimní pupen.

tvarování Umění sestřihu a vedení stromů a keřů (obvykle sempervirentů) do rozmanitých složitých tvarů, buď geometrických nebo volných (vytváření živých soch ze dřevin).

tyčinka Samčí reproduktivní orgán v květu krytosemenných rostlin, složený z nitky a prašníku, v němž se vytváří pyl.
Ukázka části textu z knihy Encyklopedie zahradničení, Christopher Brickell
Knihu zakoupíte na www.knizniklub.cz

foto Hana Vymazalová

Články: encyklopedie zahradničení

06.06. 2012
16.00 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník A-C
11.06. 2012
21.42 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník D-CH
18.06. 2012
19.40 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník L-M
22.06. 2012
21.09 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O
25.06. 2012
31.88 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník P-R
24.07. 2012
22.79 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
1.56 kB čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.82 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
2.15 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
2.38 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.95 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
6.57 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.82 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
13.42 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
9.11 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
22.92 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
10.83 kB čtenářů
Rozmary počasí