Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z

Poslal(a) 24.07. 2012 12:03:18 (15624 čtenářů)

úbor Charakteristické květenství složnokvětých (hvězdnicovitých) rostlin (Compositae čili Asteraceae) připomínající jeden květ: obvodové, většinou jazykovité květy (se srostlou korunou protaženou do strany) tvořící tzv. paprsek napodobují korunní lístky, středové drobnější květy s trubkovitou korunou s pěti stejnými krátkými cípy tvořící tzv. terč napodobují soubor tyčinek a pestíků. V praxi se často o úborech (chryzantém, jiřin, aster apod). mluví jako o květech. Poloplné a plné úbory se liší od poloplných a plných květů tím, že zde nejde o přeměnu tyčinek na korunní lístky, ale část nebo všechny drobné květy terče jsou nahrazeny květy stejného nebo podobného typu jako jsou obvodové květy paprsku, tedy se zveličenou korunou, proto i „plnokvěté“ (přesněji plnoúborné) rostliny této čeledi jsou plně fertilní.

Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z: květenství úbor

úponka Modifikovaný list (popř. jeho část) nebo stonek schopný přichytit se opory; úponky jsou obvykle dlouhé a tenké a bývají jednoduché nebo větvené.

úprava povrchu (top-dressing) Pokrytí povrchu půdy nebo hrnkového substrátu kolem rostliny (např. drobným štěrkem) pro zlepšení vzhledu, ale rovněž pro odvedení přebytečné vody od krčku rostliny a uchování zásoby vláhy v substrátu.

uzlina Místo na stonku, z něhož vyrůstají listy, popř. boční výhonky nebo květy; nodus. Úsek stonku mezi dvěma uzlinami je internodium (stonkový článek).

uznaná sadba Podnože, matečné rostliny, výpěstky, které prošly uznávacím řízením v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském (ÚKZÚZ).

úžlabí Horní úhel mezi listem a ston - kem, mezi hlavním stonkem a boční větví anebo mezi stonkem a šupinou (viz též paždí, pupen, úžlabní pupen).

úžlabní pupen viz pupen

vajíčko Mnohobuněčný útvar (na rozdíl od vajíčka živočichů) obsahující v obalech zárodečný vak s vaječnou buňkou, jejímž oplodněním vzniká zygota vyrůstající v embryo, přičemž se celé vajíčko mění na semeno. Vajíčka krytosemenných rostlin jsou uložena v semeníku na placentě, vajíčka nahosemenných na neuzavřených plodolistech.

vápno (v půdě) Tento termín se volně používá pro celou řadu aspoň částečně rozpustných vápenatých sloučenin, které v roztoku reagují zásaditě. Podle obsahu vápna rozeznáváme půdy alkalické, neutrální a kyselé.

vápnomilná (kalcikolní, kalcifilní) rostlina Typ rostliny, která dobře prospívá na alkalických vápnitých půdách.

vápnostřezná (kalcifobní) rostlina Typ rostliny, která nesnáší alkalické půdy, speciálně s obsahem vápenatých iontů.

variabilita Proměnlivost, odlišnost ve znacích od typu; obzvláště semenné potomstvo se často vyznačuje odchylkami od rodičovských rostlin.

variegátní Znamenaný jinobarevnými, nepravidelně uspořádanými skvrnami, zvláště bílými či žlutými, na zeleném podkladu listů; mohou však být i jino - barevné. Orgány s bílými či žlutými kresbami tvořenými bezchlorofylovým pletivem označujeme jako panašované.

varieta Přirozeně se vyskytující odchylka (latinsky varietas, zkratka var.) planého druhu rostliny, postavením mezi subspecií a formou. Běžně, avšak nepřesně se tento termín často používá pro označení jakékoliv odchylky u rostliny (srov. kultivar).

vegetativní množení Zvětšování počtu jedinců z matečné rostliny vegetativními metodami (řízkováním, štěpováním apod.), jimiž vzniká soubor geneticky identických rostlin (viz klon).

vegetativní obrost Nekvetoucí, obvykle listnaté výhonky.

vegetativní pupen viz pupen

vermikulit Lehký, slídě podobný minerál používaný pro dobrou vododržnost a provzdušnění do řízkovacích a hrnkovacích substrátů.

větev Výhonek vyrůstající z hlavního stonku či kmene dřeviny.

větevní kroužek Místo připojení hlavní větve ke kmeni nebo postranní větve k hlavní.

větrolam Jakákoliv překážka, v zahradě však nejčastěji živý plot, ohrada nebo zeď chránící rostliny před větrem.

větvený špičák Špičák s bočním obrostem vyrůstajícím často po celé jeho délce (hned v prvním roce po štěpování).

víceletá rostlina Typ monokarpické rostliny, která dospívá až po třech a více letech, potom vykvete, přinese plody a hyne (srov. jednoletá, dvouletá, vytrvalá rostlina).

víceramenný kordón viz kordón

vlk Výhonek vyrůstající ze spícího nebo adventivního pupene (očka) na kmeni nebo větvích stromu nebo keře, někdy z vnitřních příčin, jindy jako důsledek poškození (např. mrazem) nebo poranění včetně řezu silnějších větví, popř. i štěpování, kdy vlky vyrůstají pod místem spojení štěpu s podnoží. U ovocných dřevin vlky – výmladky z kmene nebo hlavních větví – jako typické vegetativní výhony představují nerodivý obrost.

vodní kultura Pěstování rostlin ve vodě bohaté na živiny, někdy s použitím inertních materiálů (např. keramických agregátů jako je keramzit, plastových granulí apod.) jako opory pro kořeny (viz též hydroponie).

vodní rostlina Každá rostlina, která roste ve vodě; může volně vzplývat nebo být úplně ponořená, popř. kořenující ve dně a s listy a květy nad hladinou (srov. okysličovací rostliny).

volné sprášení Volné, přirozené opylení bez zásahu člověka, neřízené.

vrcholík Obvykle ploché, determinantní květenství, v němž se střední nebo vrcholový (terminální) květ rozvíjí jako první.

vrcholové hřížení viz hřížení

vrcholový stonkový řízek viz řízek

vřesovištní 1. Rostliny čeledi Ericaceae (vřesovcovité), většinou vápnostřezné a vyžadující půdy s hodnotou pH nižší než 6,5. Pro jejich pěstování připravujeme kyselé komposty bez vápna. 2. Substráty vhodného pH (kyselé) pro pěstování vřesovcovitých rostlin. vstřícné listy Vyrůstající na stonku proti sobě z téže uzliny (srov. střídavé listy).

vyběhlice Zelenina s konzumní částí typů dužnatého kořene (např. mrkev), bulvy (salátová řepa), dužnatého květenství (květák) nebo hlávky (zelí, hlávková čekanka), která je již po konzumní zralosti a vykvétá.

výhon, výhonek Stonek, větev nebo větvička s listy.

výchovný řez Způsob řezu mladých stromů a keřů, jímž vytváříme hlavní kostru větví pro požadovaný tvar nebo obrys koruny.

výmladky Výhonky vyrůstající z adventivních nebo latentních pupenů („spících oček“) na kmeni či větvích dřevin (viz též vlky); srov. kořenový výmladek.

vyplavování Ztráta rozpustných živin z ornice jejich přesunem do hlubších vrstev účinkem prosakující srážkové nebo zálivkové vody.

výplňové rostliny Záhy kvetoucí rostliny vysazované mezi pomaleji se vyvíjejícími druhy pro zabezpečení efektu do doby, než vykvetou, čímž se dosahuje postupnost kvetení, a tím i prodloužení období působivosti.

výsev na široko Rozmístění semen rovnoměrně po celé ploše, a ne do rýh či řádků (podobně jako při aplikaci minerálních hnojiv).

výsevní záhon Plocha vyčleněná v zahradě pro výsevy rostlin předpěstovávaných pro výsadbu v jiné části zahrady (srov. školkařský záhon).

vysokokmen Strom s kmenem výšky aspoň 2 m.

vyštipování Odstraňování přebytečných květních poupat na podporu vytvoření květů nebo plodů vysoké kvality.

výtrus, spora Mikroskopická rozmnožovací jednotka výtrusných rostlin, jako jsou např. kapradiny, mechy nebo houby.

výtrusnice, sporangium Mnohobu - něčný útvar nacházející se na spodní straně listů kapradin, většinou v kupkách; mechy mají výtrusnice na konci štětu, houby na zvláštních vláknech tvořících se na myceliu. Ve výtrusnicích se tvoří výtrusy (spory).

vytrvalá rostlina Rostlina žijící více než dvě vegetační období, která neodumírá po prvním kvetení, ale po dosažení dospělosti kvete a plodí každoročně (polykarpická). Běžně se tento termín používá pouze pro vytrvalé byliny (srov. monokarpická rostlina).

vyzrálý řízek viz řízek

vzdušné hřížení viz hřížení

vzdušný kořen Kořen vyrůstající nad povrchem půdy, zajišťující ukotvení a u epifytů absorpci vzdušné vlhkosti. zadní hlíza (orchidejí) Stará pahlíza bez listů ve stavu dormance.

záhonové rostliny Letničky či dvouletky (nebo jiné rostliny pěstované jako tyto), dopěstované do téměř hotové velikosti a pak vysazované na záhony, často ve větších plochách, pro vytvoření efektu na kratší dobu (tzv. plošné výsadby).

záhonový systém Metoda výsadby zeleniny do relativně hustých řádků, často v blocích nebo úzkých záhonech pro snazší dostupnost při okopávání, pletí apod.

zakládání Dočasné zahrnutí kořenů rostlin zemí do doby, než dojde k jejich výsadbě na trvalé stanoviště. základní hnojení Aplikace hnojiv – minerálních nebo organických (chlévské mrvy, kompostu apod.) – na povrch půdy nebo k zarytí před výsevem nebo výsadbou rostlin.

zakořeňovací hormon Syntetická sloučenina, upravená ve formě prášku (pudru), želé nebo roztoku, používaná při zakořeňování řízků ke stimulaci tvorby kořenů.

zakořeňování Tvorba kořenů, obvykle u řízků.

zákrsek Ovocná dřevina bez terminálu, otevřeného tvaru koruny, s kmenem 60–90 cm vysokým.

zálistek Výhonek vyrůstající z úžlabí listu; tento termín se používá např. u vinné révy, indeterminantních rajčat apod., kde se nadbytečné zálistky (tzv. fazochy) vylamují, aby neodčerpávaly živiny pro pozdní násadu květů a plodů, které by už stejně nedozrály.

zapouštění květináčů Metoda ochrany kořenů hrnkových rostlin před přílišnými výkyvy teploty, při níž se květináče zapustí až po okraj do země na záhonu nebo do lůžka z popela, rašeliny, písku apod. (třeba i ve skleníku). zaškrcení Znemožnění proudu vody a živin cévními svazky, k němuž po - stupně dojde, neuvolníme-li včas těsný úvazek, což může mít za následek celkové odumření pletiv kmene nebo větve nad zaškrceným místem.

zaštipování Odstraňování vrcholků rostlinných výhonků prsty pro podporu tvorby postranních výhonků a květních pupenů.

zával (svalek) viz kalus

zelené hnojení Způsob obohacení půdy organickou hmotou (především s cílem zlepšení její struktury) zaoráním či zarytím rychle rostoucí plodiny (např. hořčice bílé, hrachu s ječmenem) pěstované speciálně pro tento účel; při použití rostlin z čeledi bobovitých (Fabaceae) se půda obohacuje i o dusík poutaný ze vzduchu bakteriemi rodu Rhizobium (tzv. hlízkotvornými bakteriemi) žijícími symbioticky v jejich kořenech.

zelený řízek viz řízek zhutnění Nežádoucí proces probíhající v ornici (zvláště je-li bohatá na jílové částice) obděláváním nebo ušlapáváním za mokra, což má za následek zničení půdní struktury, spékavost a špatnou propustnost pro vodu a plyny; zhutnění podorničí nastává dlouhodobým po užíváním těžké mechanizace (srov. krusta).

zimní pupen viz turion

zimní vlhko Nadměrné množství vody hromadící se v půdě během zimních měsíců, škodlivé pro kořeny mnohých rostlin; bráníme se mu drenáží.

zlepšená (anglická) kopulace viz štěpování

zmlazování Každoroční seřezání stromů nebo keřů až těsně při zemi, čímž se podnítí tvorba bujných mladých výhonů; používá se u těch dřevin, kde mladé výhony mají – na rozdíl od starších – výrazně vybarvenou kůru.

zvlhčování skleníku Polévání podlahy a stolů určených k pěstování rostlin ve skleníku vodou, aby se zvýšila vzdušná vlhkost, zvláště za velmi horkého počasí.

zvrat Návrat mutanta původem z pupenové mutace k původnímu stavu, např. objevení se výhonu s normálními zelenými listy u variegátního kultivaru.

železivec Vrstva v půdním profilu vzniklá přirozenou cestou stmelením částic železitými sloučeninami, nepropustná pro vodu a plyny.

žilnatina Soubor cévních svazků („žilek“) v listové čepeli.

živiny Nerostné (minerální, anorganické) látky, resp. jejich ionty využívané v látkové přeměně rostlin k tvorbě bílkovin a jiných sloučenin potřebných k růstu a stavbě těla rostlin.
Ukázka části textu z knihy Encyklopedie zahradničení, Christopher Brickell
Knihu zakoupíte na www.knizniklub.cz

foto Hana Vymazalová

Články: encyklopedie zahradničení

06.06. 2012
11.62 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník A-C
11.06. 2012
14.86 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník D-CH
18.06. 2012
13.97 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník L-M
22.06. 2012
14.22 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O
25.06. 2012
20.00 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník P-R
07.07. 2012
17.69 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník S-T
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
889 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.14 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.45 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.84 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.26 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.76 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.20 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
12.22 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
8.17 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.52 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
9.83 kB čtenářů
Rozmary počasí