Lokality: Lokalita Dyjské svahy

Poslal(a) 06.10. 2016 13:28:52 (716 čtenářů)

Nachází se necelý 1 km na jihovýchod od obce Dyje a navazují na levý břeh řeky Dyje. Terén je svažitý, podkovovitého tvaru a táhne se od obce Dyje k Tasovicím, expozici má západní až jihozápadní. Půda je mělká, štěrkopísčitá a jen místy vystupuje skalnaté podloží na povrch v podobě menších skalnatých útvarů. Travnatobylinný pokryv půdy je řídký, zastoupení keřovitých dřevin poměrně hojné. Stromovité dřeviny se vyskytují při jižním okraji území, více pak v severní části. Celková rozloha území je 7,6 ha, patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Dyjské svahy - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), česnek žlutý (Allium flavum), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), huseník lysý (Arabis glabra), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), rozchodník skalní (Sedum reflexum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), sesel sivý (Seseli osseum), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LDYSV

Lokalita Dyjské svahy

Články: lokalita dyjské

19.02. 2017
190 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
30.03. 2017
206 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
06.02. 2017
214 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
13.03. 2017
204 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
20.03. 2017
142 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
10.03. 2017
285 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
269 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
09.01. 2017
330 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
23.11. 2016
533 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
05.10. 2016
687 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
327 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná