Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (674 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

22.03. 2017
363 čtenářů
Tanacetum vulgare - vratič obecný
18.11. 2016
649 čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
24.03. 2017
315 čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
19.03. 2017
336 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
30.03. 2017
548 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
06.02. 2017
355 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
20.03. 2017
301 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
11.05. 2017
360 čtenářů
Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý
23.11. 2016
703 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
27.10. 2016
683 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
11.10. 2016
955 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný