cz
(Beta vulgaris ssp cicla) Mangold 'Rhubarb Chard'
(Beta vulgaris ssp cicla) Mangold 'Rhubarb Chard'
cz
(Beta vulgaris ssp cicla) Mangold 'Rhubarb Chard'
(Beta vulgaris ssp cicla) Mangold 'Rhubarb Chard'
cz
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
cz
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
cz
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
cz
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
cz
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
cz
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
cz
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
(Beta vulgaris ssp vulgaris var conditiva) Řepa salátová
cz
(Beta vulgaris var cicla) Mangold zahradní zelený druh
(Beta vulgaris var cicla) Mangold zahradní zelený druh
cz
(Beta vulgaris var vulgaris) Řepa červená
(Beta vulgaris var vulgaris) Řepa červená
cz
(Beta vulgaris varrubra) Řepa červená, semena
(Beta vulgaris varrubra) Řepa červená, semena
cz
(Betonica) Bukvice
(Betonica) Bukvice
cz
(Betonica) Bukvice
(Betonica) Bukvice
cz
(Betonica) Bukvice
(Betonica) Bukvice
cz
(Betonica) Bukvice
(Betonica) Bukvice
cz
(Betonica alopecuros) Bukvice
(Betonica alopecuros) Bukvice
cz
(Betonica hirsuta) Bukvice srstnatá - květ
(Betonica hirsuta) Bukvice srstnatá - květ
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - celá rostlinka
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - celá rostlinka
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - květ
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - květ
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - květ
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - květ
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - květ
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - květ
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - semena
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská - semena
cz
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská, detail
(Betonica officinalis) Bukvice lékařská, detail
cz
(Betula) Lednice park-Bříza
(Betula) Lednice park-Bříza
cz
(Betula alba) Bříza bílá - jinovatka na listech
(Betula alba) Bříza bílá - jinovatka na listech