Jan Kolman: Vodní, bažinné a vlhkomilné rostliny :

  Je třeba zmínit se také o některých nekvetoucích, t.zv. tajnosnubných rostlinách, které se také vyskytují v bažinách, tůních nebo mokřinách a s kterými se v přírodě můžeme setkat. Sem patří kapraďorosty a přesličky. O některých se zde  zde možná dočtete poprvé - v případě většího zájmu odkazuji na odbornou literaturu nebo botanické zahrady.

  Kapraďorosty :

Kapraď hřebenitá - Dryopteris cristata, čeleď osladičovité - Polypodiaceae. Tato kapradina, připomíná  nejznámější kapraď samec - lístky má ale kratší, méně špičaté a bývá o 1/3 až o 1/2 nižší. Roste roztroušeně v lesních bažinách
a rašeliništích. Výtrusnice se tvoří a spory se uvolňují od června do září.