cz
Hledíkovka chejrovitá (Nemesia cheiranthus)
Hledíkovka chejrovitá (Nemesia cheiranthus)