Ing. Miloš Krump: Základní typy kořenové soustavy
Podle toho jakým typem kořenů je kořenová soustava tvořena rozlišujeme tzv. allorhizii a homorhizii.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Základní typy kořenové soustavy
Allorhizie
Při allorhizii je kořenová soustava tvořena hlavním kořenem a kořeny postranními prvních a dalších řádů. Tento typ kořenové soustavy je charakteristický u dvouděložných a u většiny nahosemenných rostlin.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Základní typy kořenové soustavy
Homorhizie
U homorhizie je hlavní kořen nahrazován kořeny náhradními (adventivními), které druhotně netloustnou. U většiny jednoděložných a u kapraďorostů vzniká svazčitá kořenová soustava.

Homorhizii lze dále členit na primární a sekundární..

Primární homorhizie je patrná u výtrusných cévnatých rostlin, u kterých se hlavní kořen vůbec nezakládá a proto je kořenová soustava tvořena jen přídatnými kořeny. Jako příklad lze uvést např. Polypodiophyta (kapradiny), Lycopodiophyta (plavuně) nebo Equisetophyta (přesličky).

Sekundární homorhizie se vyskytuje u rostlin, kde se hlavní kořen zakládá, ale brzy poté ukončuje svůj růst, např. Lilium. U Cyclamen (brambořík) nebo Eranthis (talovín) vyrůstají kořeny až po potlačení hlavního kořene z hlízovitě ztlustlého hypokotylu. Sekundární homorhizie je rovněž typická pro zástupce z čeledi Poaceae (lipnicovité), kdy hlavní kořen brzy zakrní a vytvářejí se kořeny svazčité.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.