Ing. Miloš Krump: Taxonomie
Vznikla z řeckého slova taxis = řada a nomos = zákon.

Je to věda o třídění rostlinných organismů, studuje problematiku druhů, rodů, čeledí. Studuje jejich původ, příbuzenské vztahy, variabilitu, dědičnost či kulturou vzniklé kultivary (odrůdy). Úkolem taxonomie je také hodnotit systematické nebo tzv. taxonomické jednotky (taxony) a poznat, studovat či definovat žijící a vymřelé rostliny. Následně je poté pojmenovat a uspořádat do skupin na základě jednotek a vytvořit tak systém rostlinné říše.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.