Marie Fárová | Šácholan 'Big Dude' - větévka s květem (Magnolia hybrid)
Šácholan 'Big Dude' - větévka s květem (Magnolia hybrid)
Marie Fárová | Šácholan 'Big Dude' - větévka s květem (Magnolia hybrida)
Šácholan 'Big Dude' - větévka s květem (Magnolia hybrida)
Marie Fárová | Šácholan 'Big Dude' - větve s květy (Magnolia hybrida)
Šácholan 'Big Dude' - větve s květy (Magnolia hybrida)
Marie Fárová | Šácholan 'Big Dude' - habitus v květu (Magnolia hybrida)
Šácholan 'Big Dude' - habitus v květu (Magnolia hybrida)