Fotogalerie DF: ruskin diana 1 | Garten.cz

cz
Jiřina zahradní Ruskin Diana (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní Ruskin Diana (Dahlia pinnata)
cz
Jiřina zahradní Ruskin Diana - květ (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní Ruskin Diana - květ (Dahlia pinnata)
cz
Jiřina zahradní Ruskin Diana - květ (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní Ruskin Diana - květ (Dahlia pinnata)
cz
Jiřina zahradní Ruskin Diana - květ (Dahlia pinnata)
Jiřina zahradní Ruskin Diana - květ (Dahlia pinnata)