Brněnská uliční stromořadí (1)

Poslal(a) 23.06. 2007 09:01:26 (34495 čtenářů)

Historie:
První brněnská stromořadí jako promenádní aleje začala městská správa za podpory mecenášů vysazovat koncem 18. století v prostoru před hradbami, tj. na kolišti, v části od Židovské brány po bránu Veselou.

V roce 1793 byl osázen stromořadím prostor části dnešní Benešovy ulice a ulice Koliště (tyto promenádní aleje byly základem později zřízených sadů na Kolišti). V letech 1806-1815 bylo vysazeno stromořadí před bránou Veselou a Běhounskou a poté v letech 1816-1817 k nim přibyla promenádní alej podél dnešních Bašt. Na takto dobudovaný pás procházkových víceřadých alejí navázal u ul. Bašty v roce 1818 otevřený park Františkov (dnešní Denisovy sady) a v 60.-80. letech 19. století park Špilberk (1861-1864) s oboustrannou alejí na dnešní Husově ulici a parčíky a aleje na dnešním Komenského náměstí, Joštově ulici, Žerotínově náměstí, které uzavíralo prstenec zeleně se sady na Kolišti.

Významným krokem pro nové parky a stromořadí bylo v r. 1830 nařízení gubernálního presidia o městských okrašlovacích komisích a fondech. Do fondů přispívali dobrovolní dárci a byly tam převáděny i pokuty za přestupky občanů. Z fondů byly kupovány stromy, zakládány cesty apod. Okrašlovací spolky jako občanské iniciativy hojně vznikaly až v 60. -80. letech 19. století; Brněnský okrašlovací spolek, intenzivně podporovaný brněnským starostou Christianem d’Elvertem, stál u zrodu např. parku na kopci pod pevností Špilberkem, dnešního Wilsonova lesa v Žabovřeskách a mnoha alejí v ulicích a soliterních stromů na veřejných prostranstvích.

Na přelomu 19. a 20. století byla vysazována stromořadí v okrajových částech města a vpřilehlých vesnicích. V úzkých ulicích byly vysazovány pro Brno specifické keře zapěstované na kmínku.

Soliterních stromů a stromů v uličních stromořadích s rozvojem města, který od začátku 20. století provázelo budování množství inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, ubývalo. Přesto Zahradnický slovník naučný vydaný v r. 1934 uvádí pod heslem Brno - 25.340 alejových stromů v roce 1933.

Současnost:
Současný stav zeleně v Brně,ipřes zvýšení zájmu o zeleň spočívající v systematičtější péčio ni včetně její obnovy od začátku 90. let, není dobrý. V nejhorším stavu jsou uliční stromořadí. Uliční prostor je pro život stromů nejméně vhodným stanovištěm, proto stromy ve stromořadí vyžadují největší péči a ochranu. Péče o stromořadí byla dlouhá léta zanedbávaná, výsledkem je nepříznivá věková skladba stromů ve stromořadí a velký počet stromů ve špatném zdravotním stavu.

Správu stromořadí vykonává VZmB od roku 1995. Zhruba 30 % stromů bylo přestárlých a nemocných, velké procento tvořily stromy dorůstajících velkých rozměrů (např. lípa, jeřáb, javor), které byly v minulosti vysazovány do úzkých ulic s nedostatkem prostoru.

V roce 1996 byla provedena inventarizace předaných stromů, které byly zaevidovány v PC programu Viridis (každý strom je zanesen v mapové části, je taxonomicky zařazen a určeny jsou u něj základní dendrologické veličiny). Data jsou každoročně aktualizována. V roce 2000 vypracovala VZmB Koncepci péče o uliční stromořadí, která byla schválena Zastupitelstvem města Brna a na základě které ve své práci postupuje. Činnost organizace je financována především z městského rozpočtu. Na výsadbu stromů jsou využívány odvody za kácené stromy určené pro náhradní výsadby.

V roce 1996 bylo ve stromořadí evidováno 15 012 stromů.V prvních letech činnosti VZmB byla práce ve stromořadí soustředěna na vykácení havarijních stromů, takže v roce 1998 evidovala VZmB svůj nejnižší počet stromů -14 581 kusů. Díky postupnému zlepšování poměru asanací a výsadeb ve prospěch výsadeb již počet stromů od roku 1999 stoupá k 1.1.2006 má organizace ve správě 16 869 stromů.

Tabulka vývoje celkového počtu stromů a počtu výsadeb, asanací a řezů 1996-2005
RokCelkový počet stromů (ks)Výsadba (ks)Asanace (ks)Ořez (včetně výmladků) (ks)
199615012712501484
1997148332033161767
1998147202303691418
1999145815984702760
2000146306272944385
2001149638614326960
2002153928184434501
2003157679204824686
2004162057895304899
2005164648624575665
200616869


Sibiřská -Prunus sargentii ´Accolade´

Myslbekova -Pyrus communis ´Beech Hill´

Veřejná zeleň města Brna
Údolní 5, 658 93 Brno
http://vzmb.brno.cz/

Články: brněnská uliční

26.06. 2007
38.23 kB čtenářů
Brněnská uliční stromořadí (2)
Diskusní fórum / Zeleň
08.10. 2012
28.57 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
8.68 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
7.00 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
14.45 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB